عکس رضا ظفری

بنیانگذار آکادمی استراتژی-یادگیری

مدرس عکس خوانی ذهنی (فوتوریدینگ)

محقق در روش های مطالعه و سبک های نوین کتاب خوانی

عضو هیئت مدیره موسسه آموزشی ویدا

دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه اصفهان