آیکون تلویزیون ویدا

یکی از قابلیت های ویدا داشتن تلویزیون آموزش است. شما با این تلویزیون آموزش خود را بیمه میکنید. در این تلویزیون هر روز یک قسمت از مفاهیم اصلی که در مسیر موفقیت به کار شما می آید بازگو میشود. شما میتوانید این تلویزیون را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و آنها را با این پروژه عظیم آشنا کنید.